AIKI-TRAINING

aiki-training o’ sensei

Morihei Ueshiba

Morihei Ueshiba